Hakkımızda

Tarih Bölümü


Mâzi Âyine-i İbrettir. Mâziyi Unutan İstikbâlde Yolunu Şaşırır

Tarihe mal olmuş toplumların, siyasî ve sosyal kurumların varlıklarını ortaya çıkarmak, geçirmiş oldukları değişmeleri bilimsel esaslara göre araştırıp incelemek, elde edilen sonuçları günümüze ve geleceğe aktarmak, ihtiyaç duyulan bilimsel bilgiyi günlük yaşamda sarf etmek üzere ilgili şahıs ve kurumlara ulaştırmak, eleştirel düşünceye sahip ileri görüşlü bireyler yetiştirmek bölümün amaçları arasındadır. Bölüm müfredâtındaki dersler vasıtası ile her hangi bir konuda araştırma yapılırken izlenmesi gereken metod bilgisinin yanı sıra kaynak kritiği yapabilecek tecrübe birikimi oluşturmak amaçlanmaktadır. Derslerde verilmekte olan bilgi “Türk Tarihi” merkezli olmakla birlikte, bu bilgi diğer milletlerin siyasî ve kültürel oluşumları ile de karşılaştırılarak tamamlanmakta ve böylece “Karşılaştırmalı Tarih” bakış açısıyla nesnel bilgiye ulaşılmaya çalışılmaktadır. “Tarih üzerinde tefekkür, tenkit zihniyetinin teşekkülünde rol oynar ve insanı tanımaya yardım eder”, “Tarihçinin görevi geçmişi sevmek ya da kendisini geçmişten kurtarmak değil, bugünü anlamanın anahtarı olarak onun üstüne çalışmak ve anlamaktır”, “Yer yüzünde tarihi her cins vak’a itibâriyle bizimki kadar zengin olan bir millet daha var mıdır bilemiyorum. Fakat riyâzî bir kat’iyyet ile biliyorum ki milel-i mevcûde içinde mâzisini bizim kadar unutmuş hiçbir millet yoktur”. Özdeyişleri  ile açığa kavuşan Tarih Şuurunun önemini anlayıp-anlatan; evrensel düzeyde değerlendirmede bulunarak yorumlayan bireyler yetiştirmek hedefler arasındadır. 

2009-2010 Eğitim-Öğretim döneminde öğrenci almaya başlayan Tarih Bölümü’nün lisans programı dört yıldır. Bölümdeki eğitim öğretim faaliyetleri on öğretim üyesi, iki öğretim görevlisi ile üç araştırma görevlisi tarafından yürütülmektedir. Tarih Bölümünde Lisans düzeyinde birinci ve ikinci öğretim ile birlikte Yüksek Lisans programı bulunmaktadır. Bölümümüz her yıl düzenli olarak çeşitli akademik ve sosyal faliyetlerle de öğrencilerimizin eğitim süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Akademik faliyetler arasında altı ayda bir yayımlanan "Genç Kalemler" dergisi ve her yıl düzenlenen "Genç Tarihçiler Çalıştayı" bulunmaktadır. Sosyal faliyetler arasında ise il dışı geziler, ağaçlandırma etkinlikleri ve köy okullarına ziyaret ve destekler yer almaktadır. 

2017-2018 Güz döneminde 297 normal öğretim ve 255 ikinci öğretim olmak üzere toplam 552 öğrenci lisans düzeyinde eğitimlerine devam etmektedir. Ayrıca 18'i Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında ve 60'ı Tarih Anabilim Dalında olmak üzere toplam 78 öğrenci de Yüksek Lisans eğitimini sürdürmektedir.